مرور برچسب

آخرالزمان

کرونا؛ روایت آخرالزمانی

یکی از گرایش های غالب در جوامع مدرن، بازگشت به نظام های اسطوره ای باستانی در قالب های جدید است. میرچیا الیاده از نخستین نظریه پردازانی بود که به این موضوع اشاره کرد و در کتاب تاریخ ادیان خود، ایدیولوژی های جدید و حتی سکولار را اشکالی از…

لینکلن: سال های برده داری و اسطوره های بنیانگزار

فیلم های داستانی تاریخی ، همواره ما را در برابر یک تناقض و مشکل پایه ای قرار می دهند: این پرسش که آیا فیلم به درستی «واقعیت» را بازنمایی کرده است یا نه. اما این پرسش را می توان با پرسش های بسیار دیگری که در فرایند اندیشه سینمایی و همراهی و…