مرور برچسب

«آبی وحشی دوردست» و «راجر و من»

شاید تهران هم، انار داشته باشد!

آرش گودرزی گفتگو با ناصر فکوهی درباره سه فیلم مستند: سه فیلم ، سه جهان «تهران انار ندارد»، «آبی وحشی دوردست» و «راجر و من» بخش نخست گودرزی: در انسان شناسی چگونه یک فیلم مورد بررسی قرار می گیرد؟ دکتر فکوهی: در علوم اجتماعی وقتی…